Zasady postępowania

Każdy członek ACAMS zobowiązuje się do:

 

 • Pracy nad utrzymywaniem i poprawą rzetelności w zawodach specjalistów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Utrzymywania i okazywania najwyższych standardów etyki zawodowej i profesjonalnej.
 • Traktowania z szacunkiem innych członków ACAMS, pracowników ACAMS i innych osób.
 • Akceptacji i przestrzegania wszystkich regulaminów, Zasad członkostwa, polityk i innych zasad obowiązujących w ACAMS.
 • Przestrzegania wszystkich przepisów prawnych i regulacyjnych dotyczących zawodu specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

Członek ACAMS będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, jeśli na podstawie „Procedur weryfikacji postępowania członka” zostanie stwierdzone, że jego działania stanowią jedno z poniższych:

 

 1. Popełnienie przestępstwa potwierdzone wyrokiem. (Zobacz „Procedury weryfikacji postępowania członka”, w których szczegółowo omawia się przypadek skazania za przestępstwo.)
 2. Powtarzające się lub celowe składanie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń, ustnych lub pisemnych, w kontekście zawodu specjalisty ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy lub ACAMS, na temat co najmniej jednej osoby lub podmiotu, jeśli oświadczenia te powodują szkodę dla zawodowej lub biznesowej reputacji tych osób lub podmiotów.
 3. Celowe przeinaczenie kwalifikacji lub uprawnień związanych z członkostwem ACAMS wobec ACAMS lub opinii publicznej.
 4. Powtarzające się lub celowe podawanie ACAMS fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.
 5. Nieuprawnione korzystanie z własności ACAMS, w tym, ale niewyłącznie, nazwy, logo, innych znaków handlowych lub usługowych ACAMS, informacji chronionych prawem autorskim lub list członków.
 6. Powtarzające się zastraszanie lub prześladowanie członków lub pracowników ACAMS, w tym, ale niewyłącznie, zgłaszanie złamania Zasad członkostwa przez innego członka ACAMS bez posiadania do tego uzasadnionych podstaw i nie działając w dobrej wierze.
 7. Nieprzestrzeganie Zasad postępowania.

 

Zasady członkostwa stosują się zarówno do obecnych, jak i przyszłych członków ACAMS.

 

Procedury weryfikacji postępowania członka ACAMS

 

Członkowie powinni zawsze przestrzegać Zasad członkostwa ACAMS (zwanych dalej „Zasadami”). Zarzuty wobec członka ACAMS dotyczące istotnego złamania Zasad będą rozpatrywane zgodnie z niniejszymi Procedurami weryfikacji postępowania członka ACAMS (zwanymi dalej „Procedurami”). Procedury mają zastosowanie zarówno do obecnych, jak i przyszłych członków ACAMS. Wszystkie przypadki użycia terminu „członkowie” w niniejszym dokumencie należy rozumieć w odpowiednim wypadku jako obejmujące „przyszłych członków”:

 

I. Komitet ds. weryfikacji członków

 

Zarząd ACAMS powoła Komitet ds. weryfikacji członków (zwany dalej „Komitetem”), składający się z pięciu indywidualnych członków ACAMS nienależących do Zarządu. Zarząd ACAMS wyznaczy jednego członka Komitetu na stanowisko Przewodniczącego Komitetu. Żaden członek Komitetu posiadający jakikolwiek osobisty lub zawodowy interes w sprawie rzekomego naruszenia zasad lub dla którego powstaje jakikolwiek konflikt interesów w związku ze złożoną skargą, nie może brać udziału w rozpatrywaniu takiej skargi. W takim wypadku i w tym celu Zarząd ACAMS wyznaczy zastępczego członka Komitetu.

 

II. Opracowywanie i stosowanie Procedur

 

A. Przewodniczący Komitetu jest odpowiedzialny za zapewnienie wdrożenia Procedur i stosowanie ich w sposób konsekwentny i obiektywny.

 

B. Wszystkie działania Komitetu należy uważać za poufne, z zastrzeżeniem przepisów Procedur, jak określono poniżej.

 

C. ACAMS opublikuje i udostępni Procedury wszystkim członkom i przyszłym członkom.

 

III. Skargi

 

A. Wszystkie skargi należy składać pisemnie, a osoba składająca skargę nie może być anonimowa. Ponadto Przewodniczący lub inny członek Komitetu może samodzielnie wszcząć dochodzenie, jeśli wymagają tego okoliczności.

 

B. Po otrzymaniu każdej skargi Przewodniczący dokona jej wstępnej oceny w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych. Po dokonaniu takiej oceny Przewodniczący może stwierdzić według swojego wyłącznego uznania, że skarga: (1) zawiera informacje, które wyglądają na nierzetelne lub niewystarczające, lub (2) jest ewidentnie niepoważna lub błaha. W takich wypadkach Przewodniczący może uznać, że skarga nie stanowi podstawy wszczęcia postępowania i w związku z tym nie ma uzasadnienia, by przedstawić ją Komitetowi w celu ustalenia, czy nastąpiło istotne naruszenie Zasad. Wówczas Przewodniczący usunie skargę i powiadomi o tym pisemnie osobę, która skargę złożyła. Wszystkie tego rodzaju przypadki wstępnego rozpatrzenia skarg przez Przewodniczącego powinny być natychmiast przedstawione pisemnie wszystkim członkom Komitetu, a kopia przekazana Prezesowi Zarządu.

 

C. Jeśli po dokonaniu wstępnej oceny Przewodniczący uzna, że skarga stanowi podstawę do wszczęcia postępowania, Przewodniczący powinien upewnić się, że członkowi, którego postępowanie zostało zakwestionowane, zostanie przesłane pisemne powiadomienie listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) zawierające informację dla członka, że rozpoczęto dochodzenie oraz zwięzłe przedstawienie podstawy dochodzenia. Przewodniczący poinformuje również pisemnie osobę, która złożyła skargę, że skarga rozpatrywana jest przez Komitet.

D. Specjalne procedury dotyczące wyroków skazujących za przestępstwo: Jeśli Komitet otrzyma wyraźny dowód (np. oficjalny dokument rządowy lub przyznanie się ze strony osoby, której to dotyczy), że w ciągu ostatnich trzech lat członek lub przyszły członek został skazany za przestępstwo, ten członek lub przyszły członek zostanie pozbawiony członkostwa (w przypadku członka) lub odmówi mu się członkostwa (w przypadku osoby ubiegającej się o członkostwo).

 1. Jeśli Komitet otrzyma wyraźny dowód (np. oficjalny dokument rządowy lub przyznanie się ze strony osoby, której to dotyczy), że członek lub przyszły członek został skazany za przestępstwo ponad trzy lata przed otrzymaniem członkostwa lub rozpoczęciem starania o członkostwo, Komitet zażąda od członka lub przyszłego członka, by ten szczegółowo opisał rodzaj przestępstwa i wszystkie późniejsze działania podjęte przez członka lub przyszłego członka mogące wskazywać na zrehabilitowanie się. Przed podjęciem decyzji, czy członek lub przyszły członek powinien zostać lub pozostać członkiem, Komitet weźmie pod uwagę wszystkie istotne czynniki. Czynniki te obejmują czas, który upłynął od wyroku, rodzaj przestępstwa i jego związek z działaniami specjalistów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wszelkie inne czynniki.
 2. Jeśli Komitet uzna, że osoba ta nie powinna zostać lub pozostać członkiem, osoba, której to dotyczy, będzie miała prawo odwołać się od decyzji zgodnie z Procedurami.
 3. Jeśli członek lub przyszły członek zostanie pozbawiony członkostwa lub odmówi mu się członkostwa, w zależności od przypadku, członek ten lub przyszły członek nie będzie mógł ponownie ubiegać się o członkostwo ACAMS przez trzy kolejne lata, chyba że Komitet postanowi inaczej, na podstawie Sekcji V Procedur.

 

IV. Weryfikacja skargi

 

A. W przypadku każdej skargi dotyczącej rzekomego naruszenia Zasad, co do której Przewodniczący uzna, że stanowi ona podstawę do wszczęcia postępowania, Przewodniczący udzieli zgody na przeprowadzenie dochodzenia (zwanego dalej „Dochodzeniem”) dotyczącego szczególnych faktów lub okoliczności sprawy, w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia, poszerzenia lub potwierdzenia informacji dostarczonych przez osobę, która skargę złożyła.

 

B. Komitet skontaktuje się zarówno z osobą, która złożyła skargę, jak i z członkiem, którego skarga dotyczy, w celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie. Komitet ustali w pierwszej kolejności, czy skargę należy rozpatrzyć na podstawie niniejszych Procedur, czy też sprawę należy przekazać innemu podmiotowi zajmującemu się egzekwowaniem prawa. Komitet powinien ustalić, czy należy postawić zarzuty w ciągu trzydziestu (30) dni od czasu skierowania skargi do rozpatrzenia przez Komitet.

 

C. Jeśli Komitet zaleci postawienie formalnych zarzutów, Przewodniczący Komitetu powiadomi członka, któremu mają być postawione zarzuty oraz wyśle mu kopię zarzutów wraz z raportem Komitetu. Przewodniczący powiadomi członka, że na jego wniosek może zostać zorganizowane posiedzenie Komitetu (zwane dalej „Posiedzeniem”) lub że członek może podjąć decyzję o złożeniu pisemnej odpowiedzi do Komitetu. Jeśli członek poprosi o zwołanie Posiedzenia, zostanie ono zorganizowane w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty powiadomienia członka. Członek zostanie również poinformowany, że ma prawo wglądu do dowodów, które zostaną przedstawione na Posiedzeniu, ma też prawo do reprezentacji przez doradcę prawnego. Członek otrzyma kopię Procedur.

 

D. Wszystkie dochodzenia i obrady Komitetu będą prowadzone z zachowaniem ścisłej poufności, w zakresie, w jakim będzie to możliwe, z wyjątkiem prawa Komitetu do ujawnienia wszelkich istotnych informacji, jeśli wymaga tego prawo oraz do przekazania informacji stronom pełniącym istotną rolę w weryfikacji oraz dochodzeniu w sprawie rzekomego naruszenia zasad. Wszystkie dochodzenia i obrady Komitetu będą prowadzone w sposób obiektywny, bez żadnych uprzedzeń. Dochodzenie może dotyczyć jakiegokolwiek istotnego lub potencjalnie istotnego aspektu skargi.

 

E. Posiedzenie może odbyć się osobiście lub też w formie konferencji telefonicznej lub wideokonferencji, jeśli członek nie zażąda możliwości osobistego spotkania. Przewodniczący będzie przewodniczył Posiedzeniu oraz podejmował decyzje w sprawie dowodów i innych kwestii proceduralnych, konsultując się w razie potrzeby z doradcą prawnym ACAMS. Jeśli Posiedzenie odbywa się w obecności członka, któremu postawiono zarzuty, Przewodniczący ustali zasady dowodowe wedle swojego uznania, na podstawie zaleceń doradcy prawnego ACAMS i po zatwierdzeniu ich przez niego. Przewodniczący nie będzie jednak podlegał technicznym zasadom dowodowym obowiązującym zazwyczaj w postępowaniach prawnych, a może przyjąć dowolny dowód, który uzna za odpowiedni i odnośny. Za dowód mogą zostać uznane również oświadczenia pisemne. Jeśli pojawią się świadkowie, mogą oni zostać przesłuchani przez stronę przeciwną. Członkowi może towarzyszyć doradca prawny, który może go też reprezentować przez cały czas, na wyłączne uznanie członka. Każda strona odpowiada za własne koszty i wydatki.

 

V. Ustalenie naruszenia i nałożenie sankcji

 

A. W ciągu trzydziestu (30) dni od przeprowadzenia Przesłuchania Komitet ustali większością głosów, na podstawie zgromadzonych dowodów, czy doszło do naruszenia Zasad, czy też nie. Jeśli Komitet uzna, że doszło do naruszenia, zaleci również nałożenie odpowiedniej sankcji. Przygotowana zostanie pisemna decyzja z zalecaną sankcją (zwana dalej „Decyzją”), pod nadzorem Przewodniczącego, wraz z zapisem dochodzenia oraz obrad Komitetu (zwany dalej „Zapisem”), a ich kopie zostaną przesłane członkowi, którego dotyczą. Jeśli Komitet uzna, że nie doszło do naruszenia, skarga zostanie odrzucona, przy czym członek, którego skarga dotyczy, zostanie powiadomiony pisemnie, podobnie jak osoba, która złożyła skargę. Ponadto sporządzony zostanie skrótowy raport pisemny dla Zarządu.

 

B. Na członka, co do którego Komitet stwierdzi, że naruszył on Zasady w sposób istotny, Komitet może nałożyć jedną lub więcej z poniższych sankcji. Nałożona sankcja musi w sposób racjonalny odpowiadać rodzajowi i powadze naruszenia, koncentrować się na poprawie postępowania członka, którego to dotyczy oraz zniechęcać innych do takiego samego lub podobnego postępowania. Sankcje obejmują:

 

 1. pisemną naganę lub upomnienie członka (wraz z wyznaczeniem ewentualnego okresu próbnego);
 2. zawieszenie udziału członka w jednym lub wielu komitetach lub innych organach ACAMS przez określony czas (wraz z wyznaczeniem ewentualnego okresu próbnego);
 3. ostateczne wykreślenie członka z jednego lub wielu komitetów lub innych organów ACAMS;
 4. zawieszenie statusu członka ACAMS przez określony czas (wraz z wyznaczeniem ewentualnego okresu próbnego);
 5. ostateczne odebranie członkowi statusu członka ACAMS.

 

C. Komitet może uznać, że członek, który naruszył Zasady, powinien otrzymać możliwość przesłania pisemnego potwierdzenia, że jego postępowanie będące przedmiotem postępowania zostało zakończone i nie będzie się powtarzać.

 

D. Wszystkie analizy Zapisu oraz obrad Komitetu będą prowadzone z zachowaniem ścisłej poufności, w zakresie, w jakim będzie to możliwe, z zastrzeżeniem prawa Komitetu do ujawnienia istotnych informacji, jeśli wymaga tego prawo. Wszystkie analizy Zapisu i obrad Komitetu będą prowadzone w sposób obiektywny, bez żadnych uprzedzeń.

 

VI. Odwołanie

 

A. Jeśli Komitet uzna, że doszło do naruszenia Zasad i nałoży sankcje, członek, którego to dotyczy, może złożyć pisemny wniosek o rewizję decyzji Komitetu (zwany dalej „Odwołaniem”) w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez członka pisemnego zawiadomienia o decyzji. Zastosowanie sankcji zostanie zawieszone na okres rozpatrywania Odwołania. Zarząd dokona rewizji zaleceń Komitetu na podstawie Decyzji oraz Zapisu. Żaden członek Komitetu nie może brać udziału w procedurze Odwołania. Ponadto żaden członek Zarządu posiadający jakikolwiek osobisty lub zawodowy interes w sprawie rzekomego naruszenia zasad lub dla którego powstaje jakikolwiek konflikt interesów w związku ze sprawą podlegającą rewizji, nie może brać udziału w procedurze Odwołania.

 

B. Członek, któremu postawiono zarzuty, może przesłać Zarządowi pisemne oświadczenie, zanim Zarząd podejmie decyzję, nie może jednak spotkać się z Zarządem ani wziąć udziału w obradach Zarządu. W ramach prowadzonej rewizji Zarząd bierze pod uwagę wyłącznie te fakty i okoliczności, które miały miejsce przed podjęciem decyzji przez Komitet lub w czasie podejmowania tej decyzji i które zostały zarejestrowane w Decyzji i Zapisie.

 

C. Zarząd podejmie decyzję w sprawie Odwołania w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania pisemnego wniosku członka o dokonanie rewizji Decyzji. Zarząd może zatwierdzić, odrzucić lub zmienić decyzje Komitetu, zarówno w zakresie uznania samego naruszenia, jak i zalecanej sankcji do nałożenia. Jeśli Zarząd potwierdzi większością głosów, że doszło do naruszenia oraz że Decyzja oraz nałożenie sankcji są właściwe, poinformuje o tym pisemnie członka, którego to dotyczy, a także osobę, która złożyła skargę, jeśli osoba ta prześle uprzednią pisemną zgodę na zachowanie poufności wszelkich informacji, które nie zostały publicznie udostępnione przez Zarząd. Jeśli Zarząd potwierdzi większością głosów, że doszło do naruszenia, ale że nałożona sankcja jest niewłaściwa, może wyznaczyć inną sankcję, którą uzna za stosowną. Jeśli Zarząd uzna, że nie doszło do naruszenia, członek, którego skarga dotyczy, zostanie o tym powiadomiony pisemnie, podobnie jak osoba, która złożyła skargę.

 

D. Każda strona odpowiada za własne koszty i wydatki związane z procedurą Odwołania.

 

E. Komitet zostanie powiadomiony o wyniku wszelkich procedur Odwołania.

 

F. Po zakończeniu procedury nie będzie możliwości dalszego odwołania ani rewizji.

 

VII. Rezygnacja

 

Jeśli członek, na którego złożono skargę, dobrowolnie zrezygnuje (składając taką rezygnację na piśmie) ze swojego członkostwa w ACAMS, w dowolnym momencie w czasie rozpatrywania skargi w ramach Procedur, skarga zostanie oddalona bez skutków dla członka i bez podejmowania żadnych dalszych działań. Cały zapis procedury zostanie zapieczętowany i członek nie będzie mógł starać się o członkostwo w ACAMS przez kolejne trzy lata od daty wejścia w życie rezygnacji. Zarząd może jednak upoważnić Prezesa ACAMS do przekazania jednemu lub wielu organom rządowym zajmującym się egzekwowaniem prawa informacji o rezygnacji członka, wraz z datą tej rezygnacji, a także informacji o istnieniu zarzutów ciążących na członku w momencie rezygnacji oraz ogólnie o charakterze tych zarzutów (na wniosek tych organów lub w innych okolicznościach). Podobnie w razie takiej rezygnacji osoba lub podmiot, który złożył skargę, zostanie pisemnie powiadomiony o fakcie i dacie rezygnacji oraz o oddaleniu w związku z tym skargi (bez dalszych konsekwencji).