Close-up of stacked, bulldog-clipped documents

Warunki użytkowania strony internetowej

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2023 r.

Akceptacja warunków użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania stanowią umowę między Tobą („Ty”, „Twój”) a Stowarzyszeniem Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, LLC ACAMS, („ACAMS”, „my” lub „nas”). Poniższe warunki wraz ze wszelkimi dokumentami wyraźnie włączonymi przez odniesienie (łącznie „Warunki użytkowania”) regulują Twój dostęp i korzystanie ze stron www.acams.org, www.moneylaundering.com i www.acamstoday.org (określanych indywidualnie „Stroną internetową”, a łącznie „Stronami internetowymi”), w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych na Stronach lub za ich pośrednictwem, zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej. Korzystając ze Strony internetowej, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania oraz naszej Polityki prywatności, która znajduje się na stronie www.acams.org/acams-privacy-statement, włączonej do niniejszych Warunków przez odniesienie. Jeśli nie chcesz zaakceptować niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności, nie wolno Ci wchodzić na tę Stronę ani z niej korzystać.

 

Ta Strona internetowa jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat i nie są objęci ograniczeniami. ACAMS ma prawo zawiesić lub zakończyć Twój dostęp, jeśli stwierdzi, że jesteś osobą objętą ograniczeniami.  Dla celów niniejszej sekcji osoba objęta ograniczeniami to osoba, która ma zakaz udziału w określonych transakcjach na podstawie obowiązującego prawa i polityk ACAMS, które mogą być okresowo aktualizowane.  Korzystając z tej Strony internetowej, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś osobą pełnoletnią, która może zawrzeć wiążącą umowę z ACAMS, nie jesteś osobą objętą ograniczeniami i spełniasz wszystkie powyższe wymogi kwalifikowalności.

 

Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymogów, nie wolno Ci wchodzić na tę Stronę ani z niej korzystać.

Aktualizacja warunków użytkowania

Okresowo możemy poprawiać i aktualizować niniejsze Warunki użytkowania według własnego uznania. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać w trybie natychmiastowym po ich opublikowaniu i odnoszą się do dostępu do Strony internetowej i korzystania z niej później.

 

Korzystanie ze Strony internetowej po opublikowaniu zaktualizowanych Warunków użytkowania oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z tą stroną, aby mieć świadomość wszelkich zmian, ponieważ są one wiążące dla użytkownika.

Dostęp do Strony internetowej i bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej Strony internetowej oraz wszelkich usług lub materiałów oferowanych na Stronie według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Strony internetowej będzie niedostępna w jakimkolwiek momencie lub przez dowolny okres czasu. Okresowo możemy ograniczyć użytkownikom, w tym zarejestrowanym użytkownikom, dostęp do niektórych części Strony internetowej lub całej Strony internetowej.

 

Jesteś odpowiedzialny/-a za:

 

 • Dopełnienie wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony internetowej.
 • Upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Strony internetowej za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych Warunków użytkowania i przestrzegają ich.

 

Aby uzyskać dostęp do Strony internetowej lub niektórych zasobów oferowanych za jej pośrednictwem, możesz zostać poproszony/-a o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. W takim przypadku warunkiem korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej jest poprawność, aktualność i kompletność wszystkich informacji, które podajesz na tej Stronie. Zgadzasz się, aby wszystkie informacje, które podajesz w procesie rejestracji na tej Stronie lub w inny sposób, w tym między innymi poprzez korzystanie z jakichkolwiek funkcji interaktywnych na Stronie, podlegały naszej Polityce prywatności.

 

Jeśli utworzysz konto, Twoja nazwa użytkownika i hasło muszą być traktowane jako informacje poufne i nie możesz ich ujawnić żadnej innej osobie ani podmiotowi. Przyjmujesz również do wiadomości, że informacje o Twoim koncie są dla Ciebie informacjami prywatnymi i zgadzasz się nie udzielać żadnej innej osobie dostępu do tej Strony ani jej części przy użyciu Twojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zabezpieczających. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie albo użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła, bądź też o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, który wykryjesz.

 

Mamy prawo zablokować Twoją nazwę użytkownika, hasło lub inny identyfikator, jeśli naszym zdaniem naruszyłeś/-aś którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, obrazy, wideo i audio oraz ich projekt, wybór i układ), w tym pewne zastrzeżone informacje, dane i/lub materiały ACAMS wyświetlane na Stronie lub do pobrania z niej, bądź też udostępniane w formie webinarów lub innych usług online oferowanych przez ACAMS, wraz z wszelkimi towarzyszącymi materiałami lub inną dokumentacją (łącznie określane jako „Treści ACAMS”) są własnością ACAMS, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

 

Jeśli jesteś właścicielem znaków towarowych lub praw autorskich i uważasz, że Twoje prawo do znaków towarowych lub prawa autorskie zostały naruszone, przejdź do sekcji dotyczącej naruszeń praw autorskich i postępuj według zamieszczonych tam wskazówek.

 

Żadne prawo, prawo własności lub udział w Stronach, ani w jakiejkolwiek treści Stron nie jest przenoszone na Ciebie, a wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez ACAMS. Wszelki użytek Stron, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa.

 

Naruszenie praw autorskich

ACAMS zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa Stanów Zjednoczonych z zakresu praw autorskich i odnosić się do roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich. ACAMS będzie rozpatrywać i prowadzić dochodzenie w zgłoszonych przypadkach naruszeń bez zbędnej zwłoki, podejmie też odpowiednie działania zgodnie z Digital Millennium Copyright Act, Tytuł 17, Kodeks Stanów Zjednoczonych, Sekcja 512(c) („DMCA”).

 

Jeśli uważasz, że materiały znajdujące się na Stronach („Materiały”) naruszają Twoje prawo do znaków towarowych lub prawa autorskie, możesz zażądać usunięcia tych Materiałów zgodnie z procedurami dotyczącymi powiadamiania i usuwania treści określonymi w DMCA. Aby uruchomić te procedury, skontaktuj się z nami:

Pocztą zwykłą: 1321 Upland Dr. PMB: 21400 Houston, Texas 77043 USA.

Pocztą elektroniczną: access@acams.org

 

Aby Twoja skarga została uznana za uzasadnioną zgodnie z DMCA, wysyłając nam powiadomienie o naruszeniu praw autorskich, musisz podać następujące informacje:

 

 1. Podpis lub jego elektroniczny odpowiednik złożony przez właściciela praw autorskich lub osobę upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
 2. Wyraźne oświadczenie pozwalające na identyfikację prac lub znaków, które Twoim zdaniem zostały naruszone w Materiałach.
 3. Wystarczające informacje dotyczące lokalizacji Materiałów stanowiących przedmiot powiadomienia, tak by można było je znaleźć i potwierdzić ich istnienie.
 4. Oświadczenie właściciela lub upoważnionego przedstawiciela właściciela prac lub znaków, które Twoim zdaniem wykorzystano bez zgody właściciela, z naruszeniem jego praw.
 5. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
 6. Oświadczenie, które składasz pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że podane informacje są dokładne oraz że jesteś właścicielem praw lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela.

 

Należy pamiętać, że zgodnie z DMCA osoby powiadamiające o naruszeniu, które składają fałszywe oświadczenia dotyczące naruszenia praw autorskich, mogą ponieść odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku usunięcia lub zablokowania Materiałów, a także ponieść koszty sądowe i koszty usług prawnych.

 

Zgodnie z polityką ACAMS konta użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają te zasady, są zamykane.

 

Niniejsze Warunki użytkowania zezwalają na korzystanie ze Strony wyłącznie do celów niekomercyjnych.

 

O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania, nie wolno:

 

 • Modyfikować kopii Treści ACAMS z tej strony internetowej.
 • Powielać, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie przedstawiać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać lub przekazywać Treści ACAMS.
 • Wykorzystywać ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio, bądź też jakiejkolwiek grafiki oddzielnie od towarzyszącego tekstu.
 • Usuwać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej Strony.
 • Odsprzedawać, przechowywać w bazie danych lub sporządzać kopii Treści ACAMS.
 • Uzyskiwać dostępu do Strony internetowej lub jakichkolwiek Treści ACAMS, bądź też korzystać z nich w jakimkolwiek celu komercyjnym.

Znaki towarowe

Nazwa ACAMS, określenie ACAMS, logo ACAMS i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi firmy ACAMS lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Nie wolno używać tych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody ACAMS. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany umieszczone na tej Stronie internetowej są znakami towarowymi ich właścicieli.

Zabronione użytkowanie

Ze Strony można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Zgadzasz się nie korzystać ze Strony:

 

 • W jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe prawo lub przepisy (w tym między innymi wszelkie prawa dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z USA lub innych krajów).
 • W celu wykorzystywania, krzywdzenia lub usiłowania wykorzystania lub skrzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści, proszenia o podanie danych osobowych lub w inny sposób.
 • W celu wysyłania, świadomego otrzymywania, przesyłania, pobierania, używania lub ponownego wykorzystania wszelkich materiałów, które nie są zgodne ze Standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.
 • W celu przekazywania lub wysyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków”, „spamu” lub podobnych form oferowania usług.
 • W celu podszywania się lub próby podszywania się pod firmę ACAMS, pracownika ACAMS, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (w tym między innymi przy użyciu adresów e-mail lub nazw ekranowych powiązanych z którymkolwiek z powyższych).
 • W celu zaangażowania się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub uniemożliwiają komukolwiek korzystanie lub czerpanie przyjemności ze Strony internetowej, lub które, według naszego wyłącznego uznania, mogą zaszkodzić ACAMS lub użytkownikom Strony, bądź też pociągnąć ACAMS lub użytkowników do odpowiedzialności.

 

Ponadto zgadzasz się:

 

 • Nie korzystać ze Strony internetowej w jakikolwiek sposób, który mógłby zablokować, przeciążyć lub uszkodzić Stronę albo zakłócić innym osobom korzystanie ze Strony, w tym uniemożliwić wykonywanie zadań w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Strony.
 • Nie używać żadnych robotów, pająków lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków, aby uzyskać dostęp do Strony w dowolnym celu, w tym w celu monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów znajdujących się na Stronie.
 • Nie korzystać z żadnych procesów manualnych w celu monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów znajdujących się na Stronie lub w jakimkolwiek innym celu, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • Nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają prawidłowe działanie Strony. ·    Nie wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.
 • Nie próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu, ingerować, uszkadzać lub zakłócać jakiejkolwiek części Strony internetowej, serwera, na którym jest ona przechowywana, lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Strony.
 • Nie atakować Strony za pośrednictwem ataku typu „odmowa usługi” lub „rozproszona odmowa usługi”.
 • Nie próbować zakłócać prawidłowego działania Strony w jakikolwiek inny sposób.

Poleganie na opublikowanych informacjach

POTWIERDZASZ I AKCEPTUJESZ, ŻE TREŚCI ACAMS NIE STANOWIĄ PODATKOWYCH, PRAWNYCH LUB BIZNESOWYCH PORAD ANI REKOMENDACJI. Treści ACAMS i wszelkie informacje prezentowane na Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Niniejsza Strona internetowa zawiera treści dostarczone przez strony trzecie, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, blogerów i zewnętrznych licencjodawców, podmioty przetwarzające informacje, agregatory i/lub dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. Wszystkie oświadczenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania i inne treści, inne niż Treści ACAMS, są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te niekoniecznie odzwierciedlają opinię firmy ACAMS. Nie odpowiadamy ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez osoby trzecie.

Zastrzeżenie dotyczące gwarancji

Nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Strony nie będą miały wirusów lub innego destrukcyjnego kodu. Jesteś odpowiedzialny/-a za wdrożenie odpowiednich procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić własne wymagania dotyczące ochrony antywirusowej i zapewnić dokładność wprowadzania i wyprowadzania danych, a także za utrzymywanie zewnętrznych środków w celu odtworzenia wszelkich utraconych danych. ANI ACAMS ANI NIKT INNY ZWIĄZANY Z ACAMS NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, JEST POZBAWIONY WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. ACAMS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ ATAK TYPU ROZPROSZONA ODMOWA USŁUGI, WIRUSY LUB INNE TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWE MATERIAŁY, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ TWÓJ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY LUB DANE KOMPUTEROWE.

 

KORZYSTASZ ZE STRONY INTERNETOWEJ, JEJ TREŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ, TREŚCI ACAMS ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ANI ACAMS ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ ACAMS NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI ANI DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB TREŚCI ACAMS. PONADTO ACAMS NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚCI ACAMS LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI ALBO ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

 

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO ACAMS NINIEJSZYM NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNEGO RODZAJU, WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM /PRZEZ PRAWO FIRMA ACAMS, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, AGENCI, URZĘDNICY LUB DYREKTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W RAMACH JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, MAJĄCE ZWIĄZEK Z KORZYSTANIEM PRZEZ CIEBIE ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB NIEZDOLNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY, WSZELKICH POWIĄZANYCH Z NIĄ STRON, WSZELKICH TREŚCI ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE LUB INNYCH STRONACH, W TYM ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB MORALNE, A W SZCZEGÓLNOŚCI OBRAŻENIA OSOBISTE, BÓL I CIERPIENIE, WYCZERPANIE EMOCJONALNE, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU BIZNESU LUB SPODZIEWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ RENOMY, UTRATĘ DANYCH, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁY SPOWODOWANE PRZEZ CZYN NIEDOZWOLONY (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), ZŁAMANIE WARUNKÓW UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI SĄ PRZEWIDYWALNE.

Zabezpieczenie przed szkodą

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić ACAMS, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców, a także ich urzędników, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, wyrokami, arbitrażami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników), wynikającymi lub związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub z korzystaniem przez Ciebie ze Strony internetowej, w tym między innymi z korzystaniem z treści, usług i produktów Strony w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania lub z korzystaniem przez Ciebie z jakichkolwiek informacji uzyskanych na Stronie.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie kwestie związane ze Stroną internetową i niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i rozstrzygane zgodnie z prawem wewnętrznym stanu Floryda, bez wpływu na wybór lub przepisy kolizyjne lub konflikt regulacji i przepisów prawnych (zarówno w stanie Floryda, jak i innych jurysdykcjach).

 

Wszelkie pozwy, działania lub postępowania prawne wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Stroną internetową będą prowadzone wyłącznie przez sądy federalne Stanów Zjednoczonych lub sądy stanu Floryda, w mieście Miami i hrabstwie Miami-Dade, jednakże zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia pozwu, działania lub postępowania prawnego przeciwko Tobie w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania w kraju Twojego zamieszkania lub w innym kraju. Zrzekasz się wszelkich zastrzeżeń wobec obowiązującego Cię miejsca jurysdykcji oraz decyzji wydanych przez takie sądy.

Zrzeczenie się praw i rozdzielność postanowień

Żadne zrzeczenie się przez ACAMS któregokolwiek warunku określonego w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub stałe zrzeczenie się tego warunku lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku, a także jakiekolwiek zaniechanie przez ACAMS dochodzenia prawa lub postanowienia zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

 

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimum, aby pozostałe postanowienia Warunków użytkowania mogły nadal w pełni obowiązywać.

Twoje uwagi i komentarze

Niniejsza Strona internetowa jest obsługiwana przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, LLC, którego siedziba główna znajduje się pod adresem 1321 Upland Dr. PMB: 21400 Houston, Texas 77043 USA.

 

Wszelkie powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich należy przesyłać na adres access@acams.org.

 

Wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inne wiadomości dotyczące Strony internetowej należy kierować na adres: info@acams.org.