Wszyscy członkowie ACAMS zobowiązują się:

 • pracować nad utrzymaniem i wzmacnianiem rzetelności zawodu specjalistów z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • utrzymywać i demonstrować wysoki poziom etyki zawodowej i biznesowej;
 • traktować innych członków, pracowników ACAMS i inne osoby z szacunkiem;
 • przestrzegać i stosować się do wszystkich regulaminów ACAMS, norm członkowskich, polityk i innych zasad;
 • stosować się do wszystkich przepisów prawa i regulacji obowiązujących w zawodzie zwalczania prania pieniędzy.

Wobec członków ACAMS zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, jeśli ich działanie, jak ustalono w świetle „Metod weryfikacji zachowania członków” (“Procedures for Review of Member Conduct”), równoznaczne jest z co najmniej jednym z poniższych zdarzeń:

 1. skazanie za przestępstwo (por. „Procedures for Review of Member Conduct” na temat szczegółów odnośnie kwestii skazania za przestępstwo);
 2. składanie wielokrotnych lub zamierzonych nieprawdziwych oświadczeń ustnych lub pisemnych w kontekście zawodu zwalczania prania pieniędzy lub ACAMS na temat jednej lub większej liczby osób lub podmiotów, w sytuacji, gdy oświadczenia takie grożą wyrządzeniem szkód wobec reputacji zawodowej lub reputacji firmowej wyżej wymienionych osób lub podmiotów;
 3. umyślne przekazanie ACAMS lub opinii publicznej błędnych informacji odnośnie kwalifikacji członkowskich w ACAMS lub odnośnych uprawnień;
 4. wielokrotne lub zamierzone przekazywanie do ACAMS informacji wprowadzających w błąd;
 5. nieuprawnione korzystanie z własności ACAMS, takich jak logo, inne znaki towarowe lub usługowe, informacje objęte prawami autorskimi lub wykazy członkowskie należące do ACAMS;
 6. wielokrotne zastraszanie lub nękanie członków lub pracowników ACAMS za pomocą gróźb lub w inny sposób, w tym zgłaszanie naruszenia norm członkowskich przez innego członka ACAMS bez uzasadnionej przyczyny i bez działania w dobrej wierze;
 7. nieprzestrzeganie norm postępowania.

Wyżej wymienione normy członkowskie odnoszą się zarówno do obecnych, jak i przyszłych członków ACAMS.

Metody weryfikacji postępowania członków ACAMS

Członkowie ACAMS stale postępują w zgodzie z normami członkowskimi ACAMS, określanymi dalej jako „Normy”. Zarzuty, że członek ACAMS w poważnym stopniu nie spełnia Norm, są rozpatrywane zgodnie z wyżej wymienionymi metodami weryfikacji zachowania członków ACAMS, określonymi dalej jako „Metody”. Wyżej wymienione Metody odnoszą się zarówno do obecnych, jak i przyszłych członków ACAMS. Odniesienia do „członków” należy rozumieć również, w odpowiednich przypadkach, jako odniesienia do „przyszłych członków”:

I. Komitet ds. Weryfikacji Członków

Rada Dyrektorów ACAMS ustanowi Komitet ds. Weryfikacji Członków, zwany dalej „Komitetem”, składający się z pięciu członków ACAMS, którzy nie wchodzą w skład Rady. Rada Dyrektorów ACAMS wyznaczy jednego członka Komitetu do sprawowania funkcji Przewodniczącego Komitetu. W rozpatrywaniu takich skarg nie mogą uczestniczyć członkowie Komitetu osobiście lub służbowo zaangażowani w rzekome uchybienia, lub zagrożeni ewentualnym konfliktem interesów w związku z rozpatrywaną skargą. W wypadku takiej sytuacji, Rada Dyrektorów ACAMS wyznaczy do prowadzenia sprawy innego członka Komitetu.

II. Opracowanie i stosowanie Metod

 1. Szczególnym zadaniem przewodniczącego Komitetu jest zapewnienie wdrożenia oraz spójnego i obiektywnego stosowania Metod.
 2. Wszelkie działania Komitetu są poufne i podlegają warunkom Metod, jak określono poniżej.
 3. ACAMS opublikuje i udostępni Metody na potrzeby wszystkich obecnych i przyszłych członków.

III. Skargi

 1. Wszystkie skargi należy składać na piśmie, a osoba wnosząca skargę nie może pozostać anonimowa. Ponadto, przewodniczący lub inny członek Komisji może wszcząć dochodzenie samodzielnie, jeśli wymagają tego okoliczności.
 2. Po otrzymaniu skargi, w ciągu dziesięciu (10) dni, przewodniczący przeprowadzi przegląd wstępny sprawy. Po przeglądzie, przewodniczący może, według własnego uznania stwierdzić, iż skarga: (1) zawiera niemożliwe do zweryfikowania lub niewystarczające informacje, lub (2) jest jednoznacznie niepoważna lub trywialna. W takim wypadku, przewodniczący może uznać, że skarga nie wymaga ewentualnego działania, które uzasadniałoby przedstawienie jej Komitetowi do ustalenia, czy nastąpiło istotne naruszenie Norm. W takiej sytuacji, skarga zostanie odrzucona przez przewodniczącego, który przekaże tę decyzję na piśmie osobie wnoszącej skargę. Wszelkie przypadki odrzucenia skarg na etapie wstępnym przez przewodniczącego zostają bezzwłocznie przekazane w formie pisemnej do wiadomości wszystkich członków Komitetu, jak również do wiadomości prezesa Rady Dyrektorów.
 3. Jeśli przewodniczący uzna wstępnie, że skarga wymaga ewentualnego działania, dopilnuje on, aby członkowi, którego zachowanie poddano w wątpliwość przesłać pisemne zawiadomienie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, iż rozpoczęto śledztwo w tej sprawie i podsumowując podstawę wszczętego postępowania. Przewodniczący prześle osobie wnoszącej skargę pisemne zawiadomienie, że Komitet rozpatruje skargę.
 4. Szczególne metody stosowane w wypadku skazania za przestępstwo:
  1. Jeśli Komitet uzyska jednoznaczne potwierdzenie (w postaci oficjalnej dokumentacji państwowej lub przyznania się danej osoby), że członek lub przyszły członek został skazany za przestępstwo w ciągu ostatnich trzech lat, osobie takiej zostanie cofnięte członkostwo w ACAMS, a w wypadku przyszłego członka ACAMS, wniosek o członkostwo zostanie odrzucony.
  2. Jeśli Komitet uzyska jednoznaczne potwierdzenie, (w postaci oficjalnej dokumentacji państwowej lub przyznania się danej osoby, której sprawa dotyczy), że członek lub przyszły członek został skazany za przestępstwo w okresie wcześniejszym niż w ciągu ostatnich trzech lat od daty przyjęcia lub wniesienia wniosku o przyszłe członkostwo, Komitet zażąda od członka lub przyszłego członka szczegółowego raportu odnośnie charakteru przestępstwa, oraz wszelkich działań późniejszych powziętych przez członka lub przyszłego członka ACAMS, które mogłyby świadczyć o rehabilitacji jego charakteru. Komitet weźmie pod uwagę wszystkie istotne czynniki przed ustaleniem czy członek ACAMS może pozostać w organizacji, a wniosek przyszłego członka o przyjęcie do niej może zostać zaakceptowany. Do czynników takich należy upływ czasu, jaki minął od skazania, charakter przestępstwa i jego związek z zachowaniem specjalistów zawodowo zajmujących się zwalczaniem prania pieniędzy, oraz wszelkie inne istotne czynniki.
  3. W wypadku, jeśli Komitet ustali, że należy usunąć osobę z grona członków, lub odrzucić kandydaturę na członka, osoba, której dotyczy sprawa, ma prawo odwołania się od decyzji zgodnie z Metodami.
  4. W wypadku usunięcia osoby z listy członków lub odrzucenia wniosku o przyjęcie w poczet członków, osoba taka zostaje pozbawiona możliwości ubiegania się o ponowne przyjęcie do ACAMS przez okres trzech lat, chyba że Komitet postanowi inaczej zgodnie z treścią postanowień części V Metod.

IV. Rozpatrywanie skarg

 1. We wszystkich przypadkach skarg, które dotyczą rzekomego naruszenia Norm, a które to skargi, zdaniem przewodniczącego, wymagają ewentualnego działania, przewodniczący zatwierdza wszczęcie śledztwa, określanego dalej jako „Śledztwo”, które, w niezbędnym zakresie, służy ustaleniu konkretnych faktów lub okoliczności aby wyjaśnić, poszerzyć lub potwierdzić informacje przedstawione przez osobę wnoszącą skargę.
 2. Komitet kontaktuje się zarówno z osobą wnoszącą skargę jak i osobą, której dotyczą zarzuty, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące skargi. Komitet ustala wstępnie czy właściwym jest rozpatrzenie skargi w ramach Metod, czy sprawę należy skierować do innego podmiotu zajmującego się egzekwowaniem przepisów prawnych. W ciągu trzydziestu (30) dni od daty skierowania skargi do Komitetu ustali on, czy należy wnieść zarzuty.
 3. Jeśli Komitet zaleci wniesienie formalnych zarzutów, przewodniczący Komitetu poinformuje członka, wobec którego mają zostać wniesione zarzuty oraz prześle mu kopię zarzutów wraz z raportem przygotowanym przez Komitet. Przewodniczący poinformuje członka że, na jego wniosek może odbyć się Przesłuchanie przed Komitetem, zwane dalej „Przesłuchaniem”. Alternatywnie, członek może wybrać wystosowanie odpowiedzi pisemnej w reakcji na raport przygotowany przez Komitet. Jeśli członek wystąpi o Przesłuchanie, odbędzie się ono w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od przekazania członkowi zawiadomienia. Członek zostanie również poinformowany, że ma prawo do przeglądu dowodów, jakie mają zostać przedstawione w trakcie Przesłuchania, oraz że może być reprezentowany przez radcy prawnego. Członek otrzyma również kopię Metod.
 4. Wszystkie dochodzenia i obrady Komitetu, w możliwie najpełniejszym zakresie, prowadzone będą w ścisłej tajemnicy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zezwala się, aby Komitet ujawnił wszelkie rzeczowe informacje na rzecz organów prawa lub stron niezbędnych w procesie rozpatrywania i dochodzenia w sprawie rzekomego uchybienia. Wszystkie dochodzenia i obrady Komitetu będą prowadzane w sposób obiektywny i bez przesądzania w żadnej sprawie. Dochodzenie może skupić się na dowolnym aspekcie skargi ważnym lub potencjalnie ważnym dla sprawy.
 5. Przesłuchanie może odbyć się osobiście, a jeśli członek nie skorzysta z szansy udziału osobistego, możliwe jest przeprowadzenie przesłuchania w formie telefonicznej, lub wideokonferencji. Przewodniczący będzie prowadził przesłuchanie i wydawał orzeczenia dowodowe i inne, zgodnie z zaleceniami radców prawnych ACAMS, o ile to konieczne. Jeśli Przesłuchanie odbywa się w obecności oskarżonego członka, przewodniczący ustali, według własnego uznania, reguły postępowania dowodowego, zgodnie z zaleceniami i po zatwierdzeniu przez radców prawnych ACAMS. Przewodniczący nie jest jednak związany technicznymi regułami postępowania dowodowego z jakich zwyczajowo korzysta się w postępowaniu sądowym i może zaakceptować dowolny dowód uznany za właściwy i adekwatny. Oświadczenia pisemne dopuszczone są jako materiał dowodowy. W wypadku przedstawienia świadków, zostaną oni poddani przesłuchaniu krzyżowemu. W trakcie całego przesłuchania członkowi może towarzyszyć, o ile sobie tego zażyczy, reprezentujący go radca prawny. Każda ze stron postępowania ponosi swoje koszty i wydatki.

 6. V. Ustalenia, czy doszło do naruszenia i nakładanie sankcji

 7. W ciągu trzydziestu (30) dni od zakończenia przesłuchania, Komitet ustali, większością głosów, w drodze wyższości dowodów, czy nastąpiło naruszenie Norm. Jeśli Komitet ustali, że nastąpiło naruszenie, zaleci nałożenie odpowiedniej sankcji. Pod nadzorem Przewodniczącego wydane zostaną pisemne ustalenia, zwane dalej „Ustaleniami”, wraz z zalecaną sankcją, dalej zwaną „Karą”, oraz zostanie sporządzony zapis dochodzenia i obrad, określane jako „Protokół”. Kopie tych dokumentów zostaną przesłane do członka, w sprawie którego prowadzone było dochodzenie. Jeśli Komitet ustali, że nie doszło do naruszenia, skarga zostanie oddalona, a zarówno członek, którego sprawa dotyczy, jak i osoba wnosząca skargę, otrzymają stosowne powiadomienie na piśmie; zostanie też sporządzone sprawozdanie podsumowujące na piśmie, które zostanie przekazane Radzie.
 8. Na członka, który zgodnie z ustaleniami Komitetu, dopuścił się poważnego naruszenia Norm, mogą zostać nałożone sankcje wymienione poniżej. Sankcje te muszą być adekwatne do charakteru i wagi naruszenia, skupiając się na poprawie postępowania członka, którego dotyczy sprawa, oraz na osiągnięciu efektu odstraszania w odniesieniu do tego lub podobnego postępowania innych członków. Sankcje obejmują:
  1. pisemną naganę lub napiętnowanie członka (w połączeniu z okresem próbnym, o ile jest to pożądane);
  2. zawieszenie członkostwa w ramach jednego lub kilku komitetów ACAMS lub podobnych ciał na określony czas (w połączeniu z okresem próbnym, o ile jest to pożądane);
  3. wydalenie na stałe z jednego lub kilku komitetów ACAMS lub podobnych organach;
  4. zawieszenie członkostwa w ACAMS na określony czas (w połączeniu z okresem próbnym, o ile jest to pożądane); oraz / lub
  5. wydalenie na stałe z ACAMS.
 9. Komitet może uznać, że osoba, która naruszyła Normy powinna udzielić pisemnej deklaracji, iż postępowanie, które było przedmiotem dochodzenia, nie ma już miejsca i nie dojdzie do jego powtórzenia.
 10. Wszystkie analizy protokołu sporządzonego przez Komitet, oraz przebieg obrad Komitetu w danej sprawie, w możliwie najpełniejszym zakresie, będą prowadzone w ścisłej tajemnicy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zezwala się, aby Komitet ujawnił wszelkie rzeczowe informacje na rzecz organów prawa. Wszystkie analizy Protokołu i obrad Komitetu będą prowadzane w sposób obiektywny i bez przesądzania w żadnej sprawie.

 11. VI. Odwołania

 12. Jeśli doszło do naruszenia Norm i nałożenia sankcji przez Komitet, członek, którego dotyczy sprawa, ma prawo wnieść pisemny wniosek o przegląd sprawy, zwany dalej „Odwołaniem”, w odniesieniu do ustaleń Komitetu. Wniosek taki należy wnieść w okresie nie dłuższym niż trzydzieści (30) dni od daty otrzymania przez członka pisemnego zawiadomienia z decyzją w rozpatrywanej sprawie. Stosowanie sankcji zawiesza się do czasu rozpatrzenia Odwołania. Rada dokona przeglądu zaleceń Komitetu w oparciu o Ustalenia i Protokół. Członkowie Komitetu nie są dopuszczani do udziału w procesie odwoławczym. Ponadto, w rozpatrywaniu takich skarg, nie mogą uczestniczyć członkowie Rady, osobiście lub służbowo zaangażowani w rzekome uchybienia, lub zagrożeni ewentualnym konfliktem interesów w związku z rozpatrywaną skargą.
 13. Członek oskarżony o naruszenie ma prawo przedstawić Radzie pisemne oświadczenie, zanim Rada podejmie decyzję w sprawie odwołania, nie ma jednak prawa do występowania przed Radą ani uczestniczenia w jej obradach. Przeprowadzając przegląd sprawy, Rada bierze pod uwagę wyłącznie fakty i okoliczności, które zgodnie z Ustaleniami i Protokołem, zaszły do czasu ogłoszenia przez Komitet jego decyzji.
 14. Rada wyda rozstrzygnięcie w sprawie Odwołania w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania od członka, w sprawie którego prowadzone było dochodzenie, pisemnego wniosku o dokonanie przeglądu odnośnie Ustaleń. Rada może zaakceptować, odrzucić lub zmienić Ustalenia Komitetu, czy to w odniesieniu do ustaleń odnośnie naruszenia, czy to w sprawie zalecanych sankcji, jakie należy nałożyć. Jeśli Rada, większością głosów ustali, że doszło do naruszenia, i że Ustaleń dokonano poprawnie, a narzucona sankcja jest adekwatna, pisemnym zawiadomieniem poinformuje o tym członka, w sprawie którego prowadzone było dochodzenie oraz osobę, która wniosła skargę, o ile osoba ta wydała z góry pisemną zgodę na zachowanie w tajemnicy przez Radę dowolnej części tych informacji. Jeśli Rada, większością głosów, ustali że doszło do naruszenia, ale narzucona sankcja nie jest adekwatna, Rada może ustalić inną karę, którą uzna za właściwą. Jeśli Rada ustali, że nie doszło do naruszenia, poinformuje o tym członka, w sprawie którego prowadzone było dochodzenie oraz osobę, która wniosła skargę.
 15. Każda ze stron postępowania ponosi swoje koszty i wydatki związane z procesem Odwołania.
 16. Komitet zostanie poinformowany o wyniku wszystkich odwołań.
 17. Po zakończeniu procesu Odwołania nie przysługuje prawo do dalszych odwołań lub przeglądów sprawy.

 18. VII. Rezygnacja z członkostwa

  Jeśli członek ACAMS, którego dotyczy skarga złoży dobrowolną i pisemną rezygnację z członkostwa w czasie trwania postępowania odnośnie skargi zgodnie z Metodami, skarga zostanie oddalona bez wpływu na dalszy bieg sprawy i bez podejmowania dalszych działań. Wszystkie akta sprawy zostają zamknięte, a dany członek ACAMS nie może ubiegać się o członkostwo w organizacji przez okres trzech lat od dnia złożenia rezygnacji. Rada może jednak upoważnić Przewodniczącego ACAMS do przekazania organom rządowym zajmujących się egzekwowaniem przepisów prawnych faktu i daty rezygnacji członka, oraz informacji o wniesieniu i ogólnym charakterze skargi, która miała zostać rozpatrywana, w momencie rezygnacji członka. Analogicznie, w wypadku rezygnacji członka, osoba lub instytucja wnosząca skargę w jego sprawie, zostanie pisemnie poinformowana o fakcie i dacie rezygnacji z członkostwa, oraz o tym, że w wyniku rezygnacji skarga została oddalona (bez wpływu na dalszy bieg sprawy).