Kandydaci, którzy chcą przystąpić do egzaminu CAMS muszą posiadać aktywne członkostwo w ACAMS, co najmniej 40 punktów kwalifikacyjnych w oparciu o wykształcenie, certyfikaty zawodowe i/lub doświadczenie zawodowe w dziedzinie sankcji lub przestrzegania przepisów dotyczących przestępstw finansowych. Poniższa tabela przedstawia system przyznawania punktów ACAMS dla celów kwalifikacji do egzaminu.

  KWOTA PUNKTY

I. EDUKACJA


Dwuletnie Studium Policealne1
Dwuletnie Studium Licealne
Dyplom Licencjata
Dyplom Magistra
Tytuł Doktora (Ph.D.)

Przedłożonym informacjom musi towarzyszyć dokumentacja uzupełniająca.2

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Podaj każdy rok doświadczenia zawodowego w zakresie przestrzegania sankcji lub obowiązków zapobiegnia przestępstw finansowych. Prosimy pamiętać, że chociaż do przystąpienia do egzaminu nie jest wymagane doświadczenie zawodowe, ACAMS zaleca co najmniej dwa (2) lata doświadczenia zawodowego w uzupełnieniu wiedzy edukacyjnej lub szkoleniowej.

III. SZKOLENIA I CERTYFIKATY

Certyfikacja CGSS
Wpisz liczbę posiadanych przez Ciebie certyfikatów związanych z finansami, nie wliczając w to CGSS – (CPA, CPP, CRCM, CFE, CPE, CIA, CA/AML, FINRA Series3, itp.)
Każdy program certyfikacyjny musi obejmować co najmniej osiem (8) godzin szkolenia i egzamin certyfikacyjny.
Do dokumentacji należy dołączyć dowód ważnego członkostwa ACAMS.2
Liczba godzin szkoleniowych (kurs/seminarium/seminarium/webinarium/konferencja) w zakresie zgodności z sankcjami, przestępstw finansowych i/lub tematów pokrewnych. Może to obejmować szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, szkolenia prowadzone przez agencję rządową, akredytowaną instytucję szkolnictwa wyższego itp.
Do przedłożonych informacji, takich jak kopia certyfikatu, obecność lub otrzymanie płatności od podmiotu prowadzącego szkolenie, musi być dołączona dokumentacja uzupełniająca).2

Łącznie:

1 Na 40 punktów kwalifikacyjnych do egzaminu CAMS można wykorzystać tylko jeden dyplom lub poziom wyksztalcenia.

2 Dokumentacja uzupełniająca (w razie potrzeby wraz z tłumaczeniem na język angielski) musi towarzyszyć informacjom przedłożonym w celu spełnienia kryteriów udziału w egzaminie CAMS (tj. kopie dyplomów, świadectwa ukończenia). Prosimy o podanie wszystkich wymaganych dokumentów wraz z wypełnioną aplikacją i opłatą.

3
Należy pamiętać, że punkty te są w uznaniu części szkolenia certyfikacyjnego FINRA dotyczącej AML/Oszustw finansowych.


Proszę pamiętać ze punkty te dotyczą wyłącznie części AML/Oszustw Finansowych zawartej w certyfikacji FINRA. W ten sposób możesz zdobyć maksymalnie 10 punktów, niezależnie od liczby posiadanych licencji FINRA.